aikido_sarasota_aikikai_facebook.jpg

TEST REQUIREMENTS

AIKITAISO (Beginner Exercises):  

 1. Tai Sabaki 

 2. Mae Ukemi Kaiten    

 3. Shizentai Ushiro Ukemi    

 4. Ushiro Ukemi Mawashi 

 5. Ushiro Ukemi Irimi Mae Ayumi Ashi 

 

AIKIDO 6TH KYU:   

 1. Katatetori Ai-Hanmi Ikkyo (omote & ura)    

 2. Katatetori Ai-Hanmi Sankyo (omote)    

 3. Katatetori Ai-Hanmi Kotegaeshi (omote & ura)    

 4. Katatetori Ai-Hanmi Iriminage (ura)    

 5. Katatetori Ai-Hanmi Shihonage (omote & ura)    

 6. Katatetori Ai-Hanmi Ude-Kiminage (ura)

AIKIDO 5TH KYU: 

 1. Shomenuchi Ikkyo (omote & ura)    

 2. Shomenuchi Iriminage (ura)    

 3. Katatetori Shihonage (omote & ura)    

 4. Ryotetori Tenchinage (omote)    

 5. Tsuki Kotegaeshi (ura)    

 6. Ushiro Tekubitori Kotegaeshi (omote)    

 7. Morotetori Kokyuho

AIKIDO 4TH KYU:

 1. Shomenuchi Nikkyo (omote & ura)    

 2. Yokomenuchi Shihonage (omote & ura)

 3. Yokomenuchi Udekiminage (omote)    

 4. Tsuki Iriminage (irimi / tenkan / tenshin)    

 5. Ushiro Tekubitori Sankyo (omote)    

 6. Ushiro Ryokatatori Kotegaeshi 

 7. Suwari Waza Katatori Nikkyo

 8. Suwari Waza Katatori Sankyo

AIKIDO 3RD KYU: 

 1. Yokomenuchi Iriminage (2 ways)    

 2. Yokomenuchi Kotegaeshi (omote & ura)    

 3. Tsuki Kaitennage (uchi & soto)

 4. Ushiro Ryokatatori Sankyo (omote & ura)   

 5. Ryokatatori Tenchinage (omote & ura)    

 6. Morotetori Iriminage (2 ways)    

 7. Shomenuchi Sankyo (omote & ura) 

 8. Hanmi Handachi Katatetori Shihonage

 9. Hanmi Handachi Katatetori Kaitennage

 10. Jo Partner Drill (3 movement kata)

AIKIDO 2ND KYU: 

 1. Shomenuchi Shihonage (omote & ura)    

 2. Shomenuchi Kaitennage (omote & ura)    

 3. Yokomenuchi Gokyo    

 4. Ushiro Tekubitori Shihonage    

 5. Ushiro Tekubitori Iriminage

 6. Ushiro Tekubitori Jujinage   

 7. Ryokatatori Koshinage    

 8. Morotetori Nikkyo (2 ways) 

 9. Hanmi Handachi katatetori Nikkyo

 10. Hanmi Handachi Yokomenuchi Kotegaeshi

 11. Randori: Freestyle 2 attackers

 12. Bokken Suburis 1-7

AIKIDO 1ST KYU:

 1. Jodan Tsuki - 5 techniques    

 2. Yokomenuchi - 5 techniques    

 3. Morotetori - 5 techniques

 4. Ryotetori - 5 techniques   

 5. Shomenuchi - 5 techniques    

 6. Ryokatatori - 5 techniques    

 7. Jotori - 3 techniques from tsuki    

 8. Tantotori - 3 techniques from tsuki

 9. Hanmi Handachi Ushiro Waza - 5 techniques

 10. Koshinage - 5 techniques   

 11. Jo Kata (13 moves)

 12. Bokken Partner Kata (5 moves)

 13. Randori: Freestyle 3 attackers

AIKIDO SHODAN (Black Belt):  

 1. Jodan Tsuki - 5 techniques    

 2. Yokomenuchi - 5 techniques    

 3. Morotetori - 5 techniques    

 4. Shomenuchi - 5 techniques    

 5. Ryotetori - 5 techniques

 6. Ushiro Tekubitori - 5 techniques

 7. Jotori - 3 Techniques from tsuki    

 8. Tantotori - 3 Techniques from tsuki    

 9. Tachitori - 3 Techniques from Shomenuchi    

 10. Mae Geri - 2 Techniques    

 11. Mawashi Geri - 2 Techniques  

 12. Yoko Geri - 2 Techniques 

 13. Henkawaza (Changing Techniques)    

 14. Kaeshiwaza (Counter Techniques)

 15. Randori: Freestyle 4 attackers